Het bestuur

Moskee Al Hijra Vlaardingen

Algemene ledenvergadering van moskee Alhijra kiest nieuwe bestuursleden
Tijdens de algemene ledenvergadering van 1 januari 2014 is een nieuwe samenstelling van het bestuur tot stand gekomen voor een periode van drie jaar.


Algemeen bestuur en dagelijks bestuur van moskee Alhijra Vlaardingen
Het algemeen bestuur bestaat uit 19 leden. De leden van het algemeen bestuur hebben uit hun midden een dagelijks bestuur gekozen. Beide besturen staan onder voorzitterschap van de heer M. Nasri voor een periode van drie jaar.

Het algemeen en dagelijks bestuur vormen verschillende werkgroepen. Het algemene bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar. Het dagelijks bestuur van de moskee Alhijra Vlaardingen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van moskee.

     
                     

 

 

Taken en verantwoordelijkheden van het dagelijks Bestuur


De voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de moskee Alhijra, naar binnen en naar buiten. Zijn taken zijn:

De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging. De voorzitter heeft het recht alle uitgaande stukken mede te ondertekenen. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde vast, behoudens het recht der algemene vergadering om daarin wijzigingen te brengen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten indien 3/4 van de ter algemene vergadering aanwezige bestuursleden het verlangen daartoe kenbaar maakt.


De secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur van de moskee. Zijn taken zijn:

De secretaris verzendt de convocaties, houdt de notulen bij van de bestuur- en ledenvergaderingen en verzorgt de correspondentie die van het bestuur uitgaat. De secretaris beheert het archief en samen met een bestuurslid de bezittingen van de vereniging. De secretaris brengt op de algemene ledenvergadering (ALV) verslag uit van de activiteiten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

De penningmeester
De penningmeester beheert de kas van de moskee Alhijra. Zijn taken zijn:

De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van contributies en ontvangt giften en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden der vereniging te allen tijden aanstonds bekend zijn. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem uitsluitend gedaan tegen overlegging van behoorlijke kwitanties c.q. rekeningen. De penningmeester is gerechtigd zelfstandig over te gaan tot uitbetalingen van bedragen tot € 500, - daarboven dient de voorzitter van de uitbetaling op de hoogte worden gesteld c.q. de opdracht tot betaling mede te ondertekenen. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer, tevens dient hij een begroting in betreffende de te verwachten inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar. De begroting behoeft de goedkeuring van de vergadering. Nadat de kascontrolecommissie de kas en de financiële bescheiden bij de penningmeester in orde heeft bevonden geeft zij de algemene ledenvergadering in overweging de penningmeester voor zijn beleid decharge te verlenen. De penningmeester is verplicht de kascontrolecommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en ook alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake mocht verlangen. Gelijke verplichtingen bestaat voor hem jegens het bestuur, die hem te allen tijden om openheid van zaken kan vragen.

 

Lokatie Al-Hijra Vlaardingen

Al Hijra Moskee te Vlaardingen

Wij zijn te bereiken via onderstaande gegevens.

Adres: Abraham Kuyperstraat 4
Email: info@al-hijra.nl 
Tel: 010-4600139

U bent welkom!

Heb jij een idee of opmerking?

Moskee vlaardingen

Heb jij ideeën, vragen of opmerkingen?

Mail ons!